چگونه با کودکان دروغگو برخورد کنیم؟

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • چگونه با کودکان دروغگو برخورد کنیم؟
 •  

  نباید کودکانمان را تحریک کنیم تا برای دفاع از خود دروغ بگویند.وقتی کودکان دروغ می گویند والدین از خشم برافروخته می شوند، به خصوص وقتی که دروغ آشکار است؛ مثلا شنیدن پافشاری کودک در اینکه به رنگ دست نزده است یا شکلات نخورده است، وقتی که صورت و پیراهنش خلاف گفته اش را می رساند برای والدین بسیار خشم آور است.

   

  چگونه با کودکان دروغگو برخورد کنیم؟

  دروغ ها بیان کننده حقایق مربوط به امیدها و دلهره ها هستند، دروغ ها آشکارکننده آن چیزی هستند که فرد می خواهد انجام دهد یا باشد. واکنش کامل و پخته نسبت به یک دروغ بیشتر بایستی درک مفهوم آن دروغ را منعکس کند نه انکار مفهوم آن یا محکومیت فرد دروغ گو را.

  ما از طریق اطلاعاتی که از دروغها کسب می کنیم می توانیم به کودک کمک کنیم تا واقعیت ها را از افکار پوچ و خیالی تشخیص بدهد. وقتی پسر بچه ای به ما خبر می دهد که برای عید، فیل زنده ای را به عنوان هدیه سال نو دریافت کرده، اگر پاسخ دهیم «تو دلت می خواست این طور بود یا تو دلت می خواهد یک فیل داشتی» مفیدتر نخواهد بود تا اینکه دروغگویی او را ثابت کنیم و دست به انکار گفته او بزنیم.

  دروغ ها به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول دروغ هایی هستند که حقایق را بیان می کنند، گاهی اوقات کودکان به این دلیل دروغ می گویند که اجازه ندارند حقیقت را بر زبان بیاورند؛ وقتی کودک به مادرش می گوید که از برادرش متنفر است، مادر شاید او را به خاطر این حقیقت گویی تنبیه کند. اگر همین کودک در آن لحظه برگردد و آشکارا به دروغ اعتراف کند و بگوید که حالا دیگر برادرش را دوست دارد، مادرش شاید به او پاداش بدهد و او را محکم در آغوش بگیرد و ببوسد. با این تجربه کودک نتیجه می گیرد که انسان را به خاطر حقیقت گویی کتک می زنند!

  دسته دوم دروغ هایی هستند که محرک داشته باشند، والدین نباید سؤالاتی از کودکان بکنند که کودک به منظور دفاع از خود پاسخ دروغ به آنها بدهد. کودکان از اینکه پدر و مادر از آنها سؤال و پرس وجو کنند، متنفرند به خصوص هنگامی که گمان می کنند والدینشان از قبل پاسخ ها را می دانند. کودکان از سؤالاتی که نقش دام را دارند بیزارند. سؤالاتی که وادارشان می کند دروغ بگویند و یا حقیقت را بر زبان بیاورند و خجالت بکشند. در این صورت کودک می آموزد «پدر درک می کند. من می توانم مشکلاتم را به او بگویم».

  ● برخورد با دروغگویی

  خط مشی ما در برابر دروغ گویی مشخص است؛ از یک طرف ما نباید بازپرس بازی در بیاوریم و کودک را سؤال پیچ کنیم و موضوع را بزرگ جلوه دهیم، از طرف دیگر باید حتما و بدون تردید، رک و پوست کنده با کودک حرف بزنیم.

  ما نباید کودکانمان را تحریک کنیم تا برای دفاع از خود دروغ بگویند و نیز آگاهانه برای کودک فرصت ایجاد نکنیم که دروغ بگوید. وقتی کودک قطعا دروغ می گوید، واکنش ما نباید غیراخلاقی و دارای هیجان شدید بوده بلکه باید واقعی و دور از احساس باشد چرا که ما می خواهیم کودکمان بداند که نیازی ندارد به ما دروغ بگوید.

  منبع:روزنامه کیهان

  چگونه با کودکان دروغگو برخورد کنیم؟ + 0
  چگونه با کودکان دروغگو برخورد کنیم؟ – 0

  http://www.delgarm.com/children/children-s-health/4838-چگونه-با-کودکان-دروغگو-برخورد-کنیم؟

  کلمات کلیدی : دروغ نباید + «تو «پدر آشکار آشکارا آشکارکننده آغوش آموزد آن آنها آور آگاهانه اجازه احساس از است است است، است؛ اش اطلاعاتی اعتراف افکار امیدها انجام انسان انکار او اوقات اول اگر ای ایجاد این اینکه با بازپرس بازی باشد باشند، باید بایستی ببوسد بداند بدهد بدون بر برابر برادرش برافروخته برای برخورد برگردد بزرگ بزنیم دروغ بزنیم ما بسیار بلکه به بود بوده بچه بکشند بکنند بگوید بگوید منبعروزنامه بگویم» ● بگویند بگویندوقتی بگیرد بیان بیاورند بیاورند؛ بیاوریم بیزارند بیشتر تا تجربه تحریک تردید، تشخیص تقسیم تنبیه تو توانم توانیم ثابت جلوه حالا حتما حرف حقایق حقیقت خاطر خبر خجالت خشم خصوص خلاف خواست خواهد خواهیم خود خیالی دارای دارد، دارند داشته داشتی» دام دانند در دروغ دروغها دروغگویی دروغگویی خط درک دریافت دست دسته دفاع دلت دلهره دلیل دهد دهیم دهیم، دو دور دوست دوم دیگر را را ما رساند رنگ رک زبان زنده زنند دسته سؤال سؤالاتی سال شاید شدید شنیدن شوند شوند، شکلات صورت طرف طریق طور عنوان عید، غیراخلاقی فرد فرصت فیل قبل قطعا لحظه ما مادر مادرش متنفر متنفرند مثلا محرک محکم محکومیت مربوط مشخص مشکلاتم مشی مفهوم مفیدتر من منظور منعکس موضوع می نباید نتیجه نخواهد نخورده ندارد ندارند نزده نسبت نقش نه نو نکنیم نیازی نیز ها هایی هدیه هستند هستند، همین هنگامی هیجان و وادارشان واقعی واقعیت والدین والدینشان واکنش وجو وقتی پاداش پاسخ پافشاری پخته پدر پرس پسر پوست پوچ پیراهنش پیچ چرا چگونهباکودکاندروغگوبرخوردکنیم؟چگونهباکودکاندروغگوبرخوردکنیم؟ چیزی کامل کتک کرده، کسب کمک کند کنده کنند کنند، کننده کنیم که کودک کودکان کودکانمان کودکمان کیهان گاهی گفته گمان گو گوید گوید، گویند گویی گیرد یا یک

   

  

  دانلود سریال The Walking Dead دوبله فارسی

  اشعار تصویری

  کنترل دیابت

  دانلود سریال گریم با دوبله فارسی

  بهترین پارک های آبی دنیا

  

  فال انبیا

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :